1.) Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

67 let.  Je profesorem chemie a technologie ochrany životního prostředí. Založil a 23 let vedl Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí při Masarykově univerzitě. V současné době také působí v Centru pro výzkum globální změny AV ČR Brno (CzechGlobe). Působí více než 30 let jako expert OSN, EU a na národní úrovni v oblasti problematiky znečištění prostředí. 

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Brno, obor organická chemie (v současnosti Masarykova univerzita). 

Jeho koníčkem je historie, fotografování, hudba. Má čtyři děti.

2.) Prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.

65 let. Profesor analytické chemie. Je externím členem oborových rad doktorského studia na čtyřech českých univerzitách a externím členem Rady Ústavu analytické chemie Akademie věd ČR. Od roku 2005 vykonává volenou funkci předsedy Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci. 

Působil ve funkci vedoucího katedry analytické chemie a 8 let vykonával funkci proděkana pro vědu, výzkum, doktorské studium a mezinárodní záležitosti. Je spoluzakladatelem Laboratoře atomové spektrochemie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Tuto laboratoř vede 23 let. 

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Brno, obor analytická chemie. 

Má rád cestování a historii. Od střední školy se věnuje průvodcovské činnosti doma i vzahraničí, provázel turisty zejména ve Francii.

3.) Doc. RNDr. Václav Dombek, CSc.

58 let. Téměř 20 let pracoval na manažerských pozicích v soukromých firmách, kde se věnoval budování a řízení komerčních laboratoří a environmentálním a sanačním projektům. V současnosti vyučuje na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Jako hodnotitel projektů spolupracuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu, s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy a s Technologickou agenturou ČR. Je členem České společnosti chemické. 

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor analytická chemie. 

Ve volném čase rád cestuje a čas od času si zahraje golf. Večer s dobrým vínem při kvalitním filmu považuje za příjemně strávený.

4.) Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

54 let. Je vedoucím Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie v Botanickém ústavu Akademie věd ČR, zároveň přednáší na Masarykově univerzitě v Brně a ve výzkumném centru RECETOX.  

Spolupracuje s vědci z EU i z celého světa. Podílel se na projektech v oblasti technologie čištění vody v Africe, Indonésii, Jižní Americe nebo Číně. Je nositelem prestižního ocenění Česká hlava za technologie prevence rozvoje vodních květů sinic. 

Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně, dnešní Mendelovu univerzitu v Brně. 

Zajímá se o dávné civilizace, popularizaci vědeckých výsledků v praxi i mezi laickou veřejností. Mezi jeho koníčky patří mikrofotografie a o výrobu vína.

5.) Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.

66 let. Pracuje jako vedoucí Laboratoře bezpečnosti potravin Ústavu analýzy potravin a výživy Vysoké školy chemicko-technologické Praha a jako vedoucí akreditované laboratoře pro zkoušení chemické bezpečnosti potravin a složek životního prostředí při stejné vysoké škole. 

Vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou Praha. 

Je držitelkou několika ocenění: Cena Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru (ERA), udělená ministrem školství, mládeže a tělovýchovy; Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky dosažené při zavádění nových progresivních multireziduálních metod nezbytných pro rychlou a efektivní kontrolu hygienických limitů kontaminantů v potravinách; Cena rektora VŠCHT za mimořádné výsledky ve výzkumu a vývoji; AOAC Harvey W. Wiley Award. 

Mezi její zájmy patří popularizace poznatků vědy o potravinách i komunikace s veřejností o rizicích a benefitech. Ráda pracuje s mladými, pro obor nadšenými studenty.

6.) Doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.

46 let. Je děkanem Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologická v Praze. Ve své odborné činnosti věnuje rozvoji ekologicky ohleduplného průmyslu, energetiky a hospodaření. Je odborníkem na metodu posuzování životního cyklu, kterou v České republice rozvíjí a uplatňuje ji v řadě projektů vedoucích ke snížení ekologických škod průmyslových aktivit i ke zvýšení kvality lidského života. Vladimír Kočí pravidelně přednáší na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, na Českém vysokém učení technickém a na Univerzitě Karlově.

Mezi své koníčky řadí historii, lidové divadlo, tanec, zajímá se o kulturní dědictví a rád navštěvuje přírodní místa spjatá s lidskými dějinami.

7.) Doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D.

52 let. Pracuje jako ředitel Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. v Praze – Zbraslavi. Zabývá se problémy ochrany půdy, zejména v oblasti kontaminace půd. Od roku 2006 externě vyučuje na České  zemědělské univerzitě v Praze, kde se v roce 2009 habilitoval. Je členem vědeckých rad, redakčních rad vědeckých časopisů, působí v Předsednictvu České akademie zemědělských věd, je členem domácích i mezinárodních vědeckých organizací (International Union of Soil Sciences, Europieon Society for Soil Conservation).

Má jednu dceru. V současné době se mimo pracovní aktivity věnuje cestování, amatérskému fotografování a potápění.

8.) Prof. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D.

44 let. Pracuje jako profesor na Masarykově univerzitě v Brně, kde vede výzkumnou skupinu zaměřenou na vývoj moderních biotechnologií pro medicínské aplikace, chemický a farmaceutický průmysl. Svoji expertízu rozšířil během zahraničních pobytů na Universitě v Cambridge ve Velké Británii, Polytechnice ETH ve Švýcarském Curychu, Technické univerzitě ve Vídni a Univerzitě v Groningenu v Nizozemí. Mezi nejvýznamnější ocenění jeho práce patří Cena Wernera von Siemense za významný výsledek v oblasti vývoje a inovací, Cena Alfreda Badera za bioorganickou chemii, Cena J. V. Koštíře za biochemii a Cena rektora Masarykovy univerzity za mimořádnou tvůrčí činnost. Zbyněk Prokop je spoluautorem moderních enzymových a biomedicínských technologií chráněných pěti mezinárodními patenty.

Má 3 děti. Mezi jeho koníčky patří cyklistika, volejbal a hra na kytaru.

9.) Prof. Ing. Karel Ventura, CSc.

67 let. Je vedoucím Katedry analytické chemie, Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice a proděkanem Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Dlouhodobě se zaměřuje na analýzu toxikologicky významných látek v biologickém materiálu, potravinových doplňcích a v životním prostředí, dále na analýzu výbušnin a paliv (příprava vzorků k analýze, extrakční techniky ve spojení s chromatografickými technikami a hmotnostní spektrometrií). Zabývá se emisemi a jejich měřením. Pracuje na projektech zaměřených na prevenci závažných havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky. Provádí supervizi realizace zakázek odstraňování ekologických škod a odborný dozor nad likvidací odpadů a nebezpečných odpadů v nelegálních skladech chemických látek.

Volný čas je pro něj aktivní život v kolektivu, v poslední době především s vnoučaty. Mezi jeho zájmy patří dále historie, zvířata, sportovní střelba, koně, turistika apod.

10.) Prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.

40 let. Je přednostou Fyziologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a vysokoškolským učitelem. V současné době se věnuje přípravě materiálů pro akreditaci nového studijního programu v rámci Lékařské fakulty Masarykovy univerzity – Farmacie. Byl jmenován garantem tohoto připravovaného studijního programu. V Evropském parlamentu se chce věnovat problematice vysokého školství a zejména zdravotnictví, včetně farmacie.

Je svobodný. Mezi jeho největší koníčky patří zpěv. V době studia vystupoval jako sólista Moravského divadla Olomouc. Má rád přírodu, hlavně hory a treky. Rád poznává nové země, chodí chytat ryby a rovněž se věnuje rostlinám – má velkou sbírku kaktusů. Zajímá se o historii, zejména o dějiny středověkého papežství.

11.) RNDr. Jiřina Macháčková, Ph.D.

47 let. Pracuje jako řešitelka projektů výzkumu a vývoje v soukromé společnosti. V uplynulých dvou desetiletích pracovala v soukromém sektoru a univerzitním prostředí v oblasti vývoje a implementace inovativních technologií pro řešení kontaminace horninového prostředí a podzemní vody antropogenními látkami. K jejím nejvýraznějším úspěchům patří práce na odstraňování kontaminace leteckým petrolejem po pobytu sovětských vojsk a zavedení reduktivní biodegradace chlorovaných organických sloučenin na řadě lokalit. 

Má tři děti. K jejím koníčkům patří cyklistika, běžkování, břišní tance a práce s rozšířenými stavy vědomí, které slouží k odbourávání stresu z intenzivního života. V posledních třech letech je skautskou vedoucí a stala se certifikovanou facilitátorkou holotropního dýchání, kdy propojuje práci ekoložky životního prostředí s ekologií lidské duše. 

12.) Prof. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D., IFEPAG

61 let. Profesor gynekologie a porodnictví, přednosta Porodnické a gynekologické kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské Fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Vystudoval Lékařskou fakultu v Hradci Králové, obor všeobecné lékařství. Jeho hlavním odborným zájmem je gynekologická onkologie, problematika poševního prostředí a dětská gynekologie. Mimo jiné je momentálně předsedou revizní komise České gynekologické a porodnické společnosti; předsedou výboru Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví České gynekologické a porodnické společnosti; zástupcem a koordinátorem ESIDOG (European Society for Infectious Diseases in Obstetrics and Gynaecology) pro ČR atd.

Má 2 děti, mezi jeho koníčky patří literatura a historie, dále cestování a rekreační sport.

13.) Prof. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.

45 let. Pracuje jako vědec a učitel na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Zabývá se hlavně biodegradabilními plasty, jejich vlastnostmi a procesy jejich biodegradace. Snaží se v této oblasti využít informace ukryté v DNA. Spolupracuje se soukromým i akademickým sektorem, doma i v zahraničí. Strávil nějaký pracovní čas v jiných evropských zemích, hlavně ve Francii. Vystudoval přírodovědeckou fakultu Masarykovi Univerzity v Brně. Fascinován množstvím informací na internetu se zajímá skoro úplně o všechno a přece jen nejvíc o historii, vývoj lidské společnosti, možnosti ukryté v DNA, životní prostředí, nové materiály, energetiku od solární po jadernou, elektroniku, vývoj klimatu,…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

14.) Prof. Ing. Jan Tříska, CSc.

Výzkumný pracovník Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, vedoucí laboratoře.

15.)  Prof. Ing. Pavel Janoš, CSc.

Profesor Fakulty životního prostředí, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

16.) Ing. Lenka Schreiberová

Výzkumník a manažer ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., regionální pracoviště Ostrava, výzkumník na Fakultě bezpečnosti práce, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.

17.) Mgr. Robert Skeřil, Ph.D.

Datový analytik v soukromé společnosti; do roku 2018 vedoucí Oddělení ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu, pobočka Brno.

18.) Ing. Michael Tupý, Ph.D.

Koordinátor dotačních projektů pro vědu a výzkum v soukromé společnosti.

19.) Mgr. Jiří Bílek, Ph.D.

Analytik a projektový manažer na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

20.) Doc. RNDr. Ivan Novotný, CSc.

Analytický chemik a překladatel.